Wanneer kies je voor het afbouwen van de winkelfunctie?
30 mei 2014
Hoe transformeer je een winkelstraat van weleer / De Riederlaan
30 mei 2014

Winkelstraatmanagement richt zich op het managen van verschillende factoren die invloed hebben op het economisch functioneren van een winkelgebied. Doel is uiteindelijk om op een duurzame manier het economische functioneren te verbeteren. Het winkelgebied moet een prettig winkel, werk en woon en klimaat hebben zodat ondernemers deze aantrekkelijk is voor de ondernemers, bezoekers, vastgoedeigenaren en omwonenden. Winkelstraatmanagement is maatwerk en de type werkzaamheden verschillen vaak per winkelgebied. De winkelstraatmanager is over het algemeen een objectieve extern ingehuurde intermediair die een brug kan slaan tussen gemeente, ondernemers, eigenaren en overige samenwerkingspartners, en zo goed mogelijk alle belangen van deze partijen kan behartigen.

De winkelstraatmanager is verantwoordelijk voor een of meerdere van de volgende belangrijke pijlers voor een winkelgebied: samenwerking, visieontwikkeling, schoon, heel en veilig, branchering, marketing en promotie. Aangezien al deze aandachtspunten belangrijk zijn voor elk winkelgebied wordt vaak gekozen voor een integrale aanpak. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Winkelstraatmanagement lijkt een kostbaar instrument voor gemeentes maar levert uiteindelijk veel meer op wanneer dit op een goede manier wordt ingezet en uitgevoerd. Winkelstraatmanagement leent zich namelijk niet voor alle winkelgebieden.

Winkelstraatmanagement moet alleen worden ingezet in gebieden die op de lange termijn economisch levensvatbaar zijn en een belangrijke functie vervullen in het gebied. In gebieden die door de jaren heen de concurrentieslag hebben verloren en waarvan duidelijk is dat de winkelfunctie steeds meer zal verdwijnen of al grotendeels is verdwenen, kan beter niet meer geïnvesteerd worden. In dit soort gebieden kan hooguit een tijdelijke impuls worden gegeven maar op de lange termijn zal een gebied het niet redden wanneer de levensvatbaarheid ontbreekt. Het uitgangspunt van winkelstraatmanagement moet zijn dat het winkelgebied na de projectperiode zelfstandig door kan gaan nadat het gebied weer ‘op de rails’ is gezet. Oftewel, zelfredzaamheid is een belangrijk doel.

Zelfredzaamheid kan alleen worden bereikt wanneer er voldoende actieve ondernemers in het winkelgebied aanwezig zijn die gezamenlijk de (toekomstige) winkeliersvereniging op sleeptouw kunnen nemen. Het kan daarom zinvol zijn om als gemeente eerst onderzoek te doen naar de welwillendheid van de ondernemers in het gebied en de aanwezige bestuurskwaliteiten. Indien dit in onvoldoende mate aanwezig is, is het wellicht ook niet zinvol om te investeren in winkelstraatmanagement. Een goede winkelstraatmanager kan veel voor elkaar krijgen maar de potentie moet wel aanwezig zijn.

In winkelgebieden die (in potentie) levensvatbaar zijn en waarbij voldoende potentie aanwezig is onder de ondernemers kan winkelstraatmanagement erg veel opleveren. Winkelstraatmanagement kan o.a. het volgende opleveren:

  • Goed functionerend ondenemerscollectief en een goede samenwerking tussen     ondernemers, gemeente, eigenaren en overige relevante samenwerkingspartners
  • Een schoon, heel en veilig winkelgebied waarbij ook goed wordt samengewerkt tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer
  • Een aantrekkelijker en diverser winkelaanbod
  • Minder leegstand
  • Leuke activiteiten en evenementen die bijdragen aan de promotie van het winkelgebied
  • Waardevermeerdering (winkel)vastgoed in het gebied

Bovenstaande resultaten zijn over het algemeen goed zichtbaar en dus meetbaar. Er zijn echter meer resultaten die ervoor zorgen dat de return on investment van winkelstraatmanagement nog interessanter wordt. Succesvol winkelstraatmanagement zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat pandeigenaren zelf geld investeren in hun winkelvastgoed. Hetzelfde geldt voor ondernemers en hun winkel. Tevens levert invulling van leegstand met nieuw ondernemerschap werkgelegenheid op. Al deze punten moeten worden meegenomen in de bepaling hoe succesvol winkelstraatmanagement is.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat winkelstraatmanagement op de lange termijn meer moet opleveren dan het kost. Ondanks het feit het succes grotendeels afhankelijk is van de kwaliteiten van de winkelstraatmanager, moeten de randvoorwaarden ook aanwezig zijn om winkelstraatmanagement tot een succes te maken.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui